1760 Convent de Montblanc venda i part establiment emfiteusi peça de terra a Fèlix Pont

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Convent Nostra Sra. De la Mercè (Montblanc), 2 de febrer 1760. VENDA AMB ESTABLIMENT.Venda amb establiment d’emfiteusi feta pel convent de Nostra Senyora de la Mercè, fora i prop els murs de la vila de Montblanc, a Fèlix Pont, pagès de Prades, de tota aquella peça de terra, d’uns dos jornals d’extensió, que dit convent tenia a Prades, en la partida dita la Comanda (la qual peça de terra afronta a l’est amb Ambròs Jauset, al sud amb el camí de dites Comandes, a l’oest amb Pere-Josep Pàmies, i al nord amb la sèquia dita la Comanda), amb pacte que dit Pont l’hagi de millorar i prestar cada dos de febrer quatre sous catalans de cens anual, començant a pagar la primera pensió el dit dia de 1761, i amb obligació expressa de no proclamar altre senyor que el dit convent, amb tot dret, domini, firma, fadiga, lluïsme, empara i altre qualsevol dret i directa senyoria. Dit Fèlix Pont promet complir totes les seves obligacions, obligant especialment la dita peça de terra i generalment tots els seus béns.

El preu de la present venda és de 167 lliures catalanes, i inclou l’obligació de vendre i crear a favor del dit convent un censal de preu 83 lliures i deu sous a raó del tres per cent, amb pacte que “durante el dominio y posesión de dicha pieza de tierra no pasen al dicho comprador, antes bien queden en nuestro poder eo de dicho convento a efecto de que las deudas que contrayéredes vos dicho comprador no puedan ser de perjuicio al referido censal, antes bien podamos nosotros y nuestros sucesores en nombre de dicho convento defenderle contra cualesquier personas; otramente la dicha pieza de tierra sea como no vendida por no haberse pagado las mencionadas ochenta y tres libras diez sueldos. Luhido empero el dicho censal esta reserva sea extinguida, y entonces siempre que fuéramos requeridos entregaremos eo dicho convento entregará posesión de la cosa vendida, y haremos eo dicho convento hará todo lo demás que ser requiera para la tradición de dominio”. Les restants vuitanta tres lliures i deu sous confessen haver-les rebut amb diners al comptat.

El document inclou la signatura física dels monjos que signen en nom del convent, així com també la de Fèlix Pont. En document subsegüent a aquest, dit Fèlix Pont, tal i com ha estat acordat, ven a l’esmentat convent 25 rals i dos diners catalans de pensió anual per l’esmentat censal de preu vuitanta tres lliures i deu sous.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3331.1 : Bunyol, Ignasi : Manual 1759-1763, full 17 revers/1760; castellà.