1752 Cònjuges de Reus venda peça de terra a Anglès

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 8 d’abril 1752. VENDA TERRA. Jaume Masdeu, pagès de l’Albiol, i llur muller Isabel Monté, cònjuges de Reus, venen a Bonaventura i Josep Anglès, pare i fill, pagesos de Prades, absent el primer i present el segon, perpetuament i pel preu de 44 lliures barceloneses, tota aquella peça de terra erma de tinguda aproximada d’uns sis jornals situada al terme de Prades i a la partida dita lo Ranch (la qual peça de terra limita a orient amb terres de la vídua Maria “Ferrés”, a l’oest amb terres de Pere Roig, al sud amb terres del pupil Òdena, i al nord de Jaume Girona, tots pagesos de Prades), el qual domini pertany a dita Isabel per donació al seu favor feta per la seva mare Rosa (“Monté”) en un dels capítols matrimonials signats per aquesta i per dits cònjuges en poder de Josep Antoni Navarro, notari públic de Reus, en data agost de 1744. Els venedors signen àpoca conforme han rebut en moneda i a plena satisfacció les dites 44 lliures.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 456 : Alonso de Valdés, Josep : Manual  1752, full 99 revers/1752; castellà.