1751 Demanda preveres Prades contra Parrot

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 17 d’agost 1751. DEMANDA. Joan Febrer, prevere i beneficiat de Prades, en nom de Procurador de la Reverent Comunitat de Preveres de la parroquial església de dita vila (com consta amb auto del 12 de setembre de 1748 en poder de Francisco Meyà i Lloses, notari resident a Cornudella), constituït personalment davant Joan Bonet, regidor en ordre segon i regentant la batllia de Prades per carència del batlle i absència del regidor degà, demana a dit regent que Francisco Parrot, pagès de la mateixa vila, como a hereu del seu pare Joan Parrot, sigui condemnat a pagar-li en dit nom trenta lliures moneda barcelonesa per pensions degudes de dos censals que correspon a dita Reverent Comunitat, amb condemna també per les costes derivades d’aquest procés, a les quals coses dit Francisco Parrot al·lega que ell prèviament ja havia renunciat a dita heretat i béns paterns, i a la vista d’això dit Procurador demana es faci tabba per vendre en pública subhasta béns i terres de dita heretat, com així es disposa.

FONT. ACP : Fons Pascó : Cort del Batlle de Prades (Plec de Processos) : “El Procurador de la Reverent Comunitat de Preveres de la vila de Prades contra Francisco Parrot, labrador de dicha villa” (1751), Procés en la Cort del Batlle de Prades; escrivà Francesc Meyà i Lloses, notari públic resident a la vila de Cornudella; castellà i català (tabbes)].