1738 Conveni Poblet i preufeters de Prades sobre la sega de l’heretat del monestir

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reial Monestir de Poblet, 2 de juny 1738. CONVENI. Pactes i capítols sobre el dret de segar l’heretat del Reial Monestir de Poblet entre aquest (representat pel seu subbosser, en representació del seu bosser i procurador) i els pagesos de Prades Bernat Conesa, Pau Olivé i Francesc (“Francisco”) Martorell. Aquesta heretat consisteix en quatre-centes quarteres i sis cortans de sembradura (309 quarteres i 10 cortans de blat, i 91 quarteres i 8 cortans d’ordi). En primer lloc, és pactat que aquests darrers seguin i hagin de segar la dita heretat en el temps hàbil i convenient, pel qual efecte l’esmentat representant del monestir promet pagar-los la suma de 193 lliures i 10 sous moneda barcelonesa pels treballs i preu total d’aquesta concessió, a preu fet, i un cop fets els dits treballs i complerts el conjunt de pactes d’aquest conveni, regits per les “pràctiques de bon pagès”. El representant del monestir es reserva la facultat d’elegir dos o més experts que controlin els treballs, i en cas de dubtes els concessionaris (anomenats “profeters” en el document, probable deformació dels reglats “preufeter” o “preufetaire”) poden també nomenar, a càrrec d’ells, sengles experts per tal d’aclarir-los. També és pactat que dits preufeters hagin de fer ús, per a dita sega, de tots els homes necessaris (“no criatures ni inaptes”, llegim), tenint dit pare subbosser el dret de revista dels mateixos, i en cas que no lloguessin els necessaris o retardessin el dit lloguer, el pare subbosser podrà llogar la gent necessària, pagant-los a compte de dites 193 lliures i deu sous. Dits preufeters, presents, accepten dit preu fet, i prometen atendre i complit tots els pactes. Són testimonis Josep Josa, habitant del Reial Monestir de Poblet, i Bonaventura Subirosa, de la vila de Prades. Francesc Xammar, notari, actua en nom de Jeroni Alba.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, reg. 3322.2 : Alba i de Foraster, Jeroni : Manual 1738-1739, numeració de full malmesa; català.