1737 Àpoca del reverent Pau Llima a vídua per funerals d’Isidre Abelló

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, dilluns 26 d’agost 1737. ÀPOCA. El reverent Pau Llima, prevere i beneficiat de l’església parroquial de Prades i el corrent any bosser de la Reverent Comunitat de Preveres de dita vila, atorga carta de pagament a Isabel Anna “Abelló i Sabater”, vídua d’Isidre Abelló, pagès de Prades, per 18 lliures i 12 sous moneda barcelonesa, corresponents als anuals funerals del seu difunt marit fets pel rector i preveres de dita parroquial església, quantitat rebuda el darrer 17 de juliol de mans de Joan-Baptista Casals, pagès de la mateixa vila, en tant que un dels marmessor del darrer testament de dit Isidre Abelló. Són testimonis el reverent Domènec Cendrós, prevere del lloc de la Riera, i Onofre Domenech, fadrí pagès de Prades. Pau Llima signa personalment.

FONT. ACCB: Fons Notarial de Montblanc, capsa 3247 : Cabeça i Blet, Josep : Manual 1737, full 90 revers; castellà.