1724 Capbreu de Pere-Joan Roig

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 24 de juliol 1724. CAPBREU. Pere-Joan Roig, prevere i beneficiat de la parroquial església de la vila de Prades, confessa i reconeix que té i posseeix per Nicolau de Cardona i de la Cerda, comte de Prades i senyor de la present vila i terme, en alou, lluïsme, firma, fadiga i altre qualsevol dret dominical, un tros de terra de pa o campa [terra destinada a la producció de cereals] de tinguda uns deu pams d’amplària i trenta passes de llargària, situada al terme de dita vila de Prades i a la partida dita del Cap del Pont, que abans era part de la sèquia del molí derruït que en aquell moment té i posseeix Pere Joan Anglès, pagès de dita vila; el qual tros de terra afronta a l’est amb terres d’Onofre Roig i abans de Magí Roig mitjançant la muralla, al sud i a l’oest amb terres de dit confessant i part amb el torrent dit del Pont, y al nord amb dit torrent; pel qual tros està obligat a prestar cens al comte de Prades; i en virtut de jurament i sota obligació de tots els seus béns promet pagar junt amb dit Pere-Joan Anglès, per tenir i posseir el dit molí derruït, el cens de cinc sous que dit Anglès correspon per rahó de aquell, pagador tots els anys el dia de . Aquest tros de terra correspon a dit confessant per haver-lo comprat als marmessors del testament i última voluntat del difunt reverent Joan Torner, qui capbrevà dit tros de terra en poder del difunt Mateu Romeu, notari públic de la vila de Reus, als vint d’abril de l’any 1682. Són testimonis Josep Anglès, pagès de Prades, i Joan Espasa, pagès del lloc de Vilanova de Prades.

FONT. ACAC : fons Notaris forans, reg. 2125: Taula del Capbreu del comtat de Prades (1724-1727), full 18; català.


CONFESSIÓ DE PERE-JOAN ROIG

"Sia a tots manifest y notori com Yo Pere-Joan Roig, prevere y Beneficiat de la Parrochial Ecclessia de la present vila de Prades, arcabisbat de Tarragona, mediant jurament per mi fiat ut in alia fol 13 firmat per Roig usque ad clausulam primo et dies antea un tros de terra de pa o campa de tinguda de deu palms de amplària y trenta passas de llargària poch més o manco, situada enlo terme de dita vila de Prades y en la partida dita del Cap del Pont, que antes era part de la sèquia del molí derruït que vuy té y posseheix Pere Joan Anglès, pagès de dita vila; lo qual tros de terra afronta a sol hixent ab terras de Honofre Roig y antes de Magí Roig mediant la muralla, a mitg dia y a ponent ab terras de mi dit denunciant y part ab lo torrent dit del Pont, y a tremuntana ab dit Torrent, per lo qual fas y presto y a fer y prestar so tingut y obligat a dit Exm Sr. com a Comte del present Comtat y als seus; y en virtut de dit jurament y sots obligació de mos béns prometo pagar junt ab dit Pere Joan Anglès per tenir y possehir lo dit molí derruït lo cens de sinch sous que vuy dit Anglès correspon per rahó de aquell, tots anys pagadors lo dia de Nadal ab lluïsme, firma, fadiga y directa Senyoria y tot altre dret dominical; lo qual tros de terra specta a mi dit confessant per haverlo comprat als marmessors del testament y última voluntat del quondam Reverent Joan Torner, qui cambrevà dit tros de terra en poder del distingut Matheu Romeu, quondam, notari públich de la vila de Reus, als vint de abril del any 1682. Les quals coses fer y cumplir prometo ab obligació de tots mos béns fiat ut in dicta remissa usque ad clausulam dinou et die antea vint y quatre de juriol del any mil set cents vint y quatre .

Senyal de mi Pere Joan Roig prevere, denunciant predit, fiat ut in dicta remissa usque in [finem].

Testes huius rei sunt Josephus Anglès agricola ville de Prades et Joannes Espasa agricola loci de Vilanova dicta villa repertus".


ANOTACIÓ. Interpreto que els fragments en llatí, en aquest cas, són la referència a tota una part d’un text anterior que s’entén que aquí no s’explicita però que figura que hi és. Així, el primer dels fragments en llatí deu dir, tal i com s’extreu de la confessió de Francisco Roig, el següent: “mitjansant jurament per mi devall prestador, de grat y certa ciència confesso y reconech al Exm Sr. Don Nicolau de Cardona y de la Cerda, Marquès de Priego, Duch de Cardona, Comte de Prades y Sr. de la present vila y terme, y per dita sa Excia al Mch Joseph Toda y Grau, en la vila de Cornudella domicilat, thesorer de dita sa Excia del present Comtat y Procurador Patrimonial per estas cosas, en dit nom, present y acceptant, y a sos successors, que tinch y possehesch per dit Excm Sr en alou, lluïsme, firma, fadiga y altre qualsevol ple en dret y directe domini de dita sa Excia:”. Aquesta fórmula es repeteix, amb poques variants, en pràcticament totes les confessions de veïns de Prades. La resta de fragments fan referència també a llocs comuns, com l'acord del Procurador Patrimonial del duc de Medinaceli i comte de Prades amb la corresponent confessió.

VOCABULARI. Terra de pa: terra campa, destinada a la producció de cereals (DCVB).