1718 Renúncia peça de terra de Pere Noguer a favor i per deute amb monestir de Montblanc

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, 9 de maig 1718. RENÚNCIA I DONACIÓ. Pere Noguer, pagès de Prades, atenent a l’instrument en poder de l’Escrivania Comuna de dita vila realitzat el 19 de març de 1705 atorgat pel reverent pare fra Nolasc Garcia com a comanador del Monestir i Convent de la Verge Maria del Miracle de l’orde de la Mercè redemptora de captius, situat fora i prop dels murs de la vila de Montblanc, venent tota aquella peça de terra campa situada al terme de Prades, en la partida dita la Comanda de Santa Maria Magdalena, d’aproximadament tres jornals d’extensió, que afronta a l’est amb Ramon Jauset, al sud amb el camí de dita encomanda, a l’oest amb Sebastià Pàmies, i al nord amb dit Pere Noguer i part amb la sèquia dita encomanda, pel preu de 150 lliures barceloneses; atenent també al fet que per dites 150 lliures fou per dit Pere Noguer venut i originalment creat un censal de preu vint mil sous i mil sous de pensió anual en favor de l’abans esmentat monestir i convent, com consta en dita Escrivania Comuna en data ja indicada; per tal també de pagar i satisfer vint lliures per pagar les pensions i porrata degudes de dit censal: no veu mitja a ell més útil i possible que renunciar a dita peça de terra en favor del citat monestir i convent, que accepta dita donació i cancel•la les obligacions derivades de l’esmentat censal.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, reg. 3244.4; Castelló, Francesc : Manual 1716-1725, full 160 revers; llatí. 

ANOTACIÓ. L’autor d’aquest resum creu que més o menys ha captat el sentit del document, però reconeix que té algun dubte al respecte.