1699 Àpoca a Rafel Espasa i Joan Fort fiadors censal mort

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 27 d’agost 1699. ÀPOCA. Joan Testas, velluter de la ciutat de Barcelona, en tant que procurador legítimament constituït i ordenat per Francesc Llorens, agutzil reial extraordinari, també de la ciutat de Barcelona (com de dita procura consta en poder de Francesc Roig, notari públic i alhora escrivent regent de la Cort vicarial de la ciutat de Barcelona el dia 20 del llavors corrent mes d’agost), confessa i reconeix a Rafael Espasa, veterinari de Prades, present, i a Joan Fort, pagès del lloc de Farena, absent, el pagament que li han fet de vuitanta lliures barceloneses que corresponen a les despeses fetes en execució dels béns de dits Espasa i Fort com a fiadors d’aquell censal mort ja creat de preu i propietat cinc-centes lliures i consemblants sous de pensió anual que cada dia 23 de maig Josep Noguer, pagès de Prades, com a principal, i dits Espasa i Fort com a fiadors feien i prestaven a la venerable [Universitat?] de la vila de Bellpuig. Són testimonis Josep Muntaner, pagès de Prades, i Francesc Buïgues, veler de la ciutat de Barcelona.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 203: Gay, Pere : Manual 1699, full 837 revers; llatí.