1685 Debitori Onofre Aixalà a Jeroni Jassant

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 5 de gener 1685. DEBITORI. Onofre Exalà, pagès de Prades, confessa i reconeix deure a Jeroni Jassant, mestre de cases, francès, en dita vila habitant, present, 22 lliures i 8 sous moneda barcelonesa, les quals són per consemblants que aquest li ha deixat graciosament, i promet pagar-li aquesta el dia de sant Jaume apòstol del proper mes de juny. Aquest document té una versió més completa en llatí i una altra de resumida en català. En aquest cas hi ha una certa variació pel que fa a l’expressió del preu, atès que en la versió en català és de setze rals de brut en espècie o el valor d’aquells. Són testimonis Josep Anglès i Dídac Salvador, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; llatí i català (resum)].

ANOTACIÓ: Atenent a les dificultats de l'escriptura en relació sovint als cognoms, s'ha fet una discreta investigació per la xarxa en relació al cognom d'aquest creditor, que tan aviat sembla Josant com Jocant o Jasant, i ens hem inclinat pel més semblant Jassant, que tot i ser avui rar a l'estat francès, sí que n'hem trobat testimonis documentals en segles anteriors.