1684 Poders dels cònjuges Pagès Capdevila a Josep Roig

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 8 de desembre 1684. APODERAMENT. Jordi Pagès, serrador de Prades, com a usufructuari dels béns dotals de la seva muller Magdalena Capdevila, i dita Magdalena com a propietària dels mateixos, constitueixen i ordenen com a procurador seu a Josep Roig, pagès de la mateixa vila, present, per a que en el seu nom demani, exigeixi, rebi i recuperi dels administradors i marmessors de la causa pia o almoina instituïda pel difunt reverent Mateu Segarra, prevere i beneficiat de la santa Església de Tarragona, aquelles 25 lliures moneda barcelonesa a ella concedides com a donzella més pobre de les que es casaren l’any 1673 a Prades, assignades i consignades pel reverent rector i els jurats de la dita vila, com aquest notari consignà al llibre de dita Causa Pia de la seva Escrivania Pública i Comuna; i que en dit nom en faci la corresponent àpoca. Són testimonis Mateu Noguer i Pere Pagès, pagesos de Prades. Aquest document, com d’altres d’aquest notari, té una doble versió, normalment com en aquest cas en llatí la més completa, i en català una de més resumida.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; llatí.