1675 Arrendament hostal a Pere Bonet

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 17 de novembre 1675. ARRENDAMENT PÚBLIC. Joan Juncosa i Ramon Serdà, jurats de la vila de Prades, juntament amb Josep Viles, arrenden per un any (que comença a córrer el dia de Sant Martí proppassat) l’hostal de la vila a Pere Bonet, pagès de la mateixa, pel preu de 19 lliures i 10 sous, als quals caldrà descomptar una lliura i 10 sous que la universitat deu al dit arrendatari, ab pactes i condicions que aquest degui acollir i hostatjar “en sa casa y hostal a tots los passatgers o vianants passaran per la present vila y a ses cavalcadures sin portaran, y a aquells haja de tractar be y degudament segons la qualitat de les persones”; amb condició que les divuit lliures les hagi de pagar als jurats o als seus oficials amb dues iguals pagues, la primera al mig any i la darrera a un any, comprometent-se els jurats no permetre i prohibir als habitants de la vila acollir a cap mena de gent, tret dels dies de la Fira. Com a fermança l’arrendatari posa a Rafel Bonet, pagès de Prades, qui accepta el dit càrrec i compromisos. Actuen com a testimonis Sebastià Font, sastre, i Marc Serdà, pagès, tots dos de la vila de Prades.

FONT. AHAT : Llibre i Rebedor dels Inventaris de la Universitat de Prades (1675-1718), full 6 revers; català.