1675 Arrendament aiguardent i tabac a Josep Romeu

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 8 de setembre 1675. ARRENDAMENT PÚBLIC. Joan Juncosa, Joseph Viles i Ramon Serdà, aquell any jurats de Prades, havent procedit en legítima subhasta mitjançant Jaume Capdevila, nunci i corredor públic de la mateixa, arrenden per temps d’un any i exceptuats els cinc dies de la fira, que no es compten, a Josep Romeu, pagès de Prades, i pel preu de 29 lliures tret dels eixaus en dit arrendament guanyats (i que el deixen en 27 lliures), l’aiguardent i tabac de dita vila, d’acord amb una sèrie de pactes i condicions que figuren en el text del dit arrendament que més avall reproduïm. Aquell mateix dia Josep Romeu ha estat també nomenat arrendatari de la primera de les dues tavernes que el Comú de Prades acostuma a arrendar. Els testimonis són els mateixos que en aquell altre arrendament: Pau Vellet i Joan Baltesar, joves (“adolescentes”, en llatí) de Prades. L’escrivà d’aquest Comú de Prades és Pere Domènech, notari públic de la vila.

FONT. AHAT : Llibre i Rebedor dels Inventaris de la Universitat de Prades (1675-1718), full 4 revers; català].


TRANSCRIPCIÓ:

AIGUARDENT Y TABACO A JOSEPH ROMEU. PREU 27 LLIURES

Dits die, mes y any en dita vila de Prades.

Los dits honorables srs. Jurats, per temps es a saber de un any que comensa a correr vuy die present y finira de vull die present a un any, y acceptats los sinch dies de la fira que nos comprenen en lo present arrendament, havent precehit legítima subhasta ab la forma solita y acostumada, mitjansant Jaume Capdevila, nuncio y collector publich de la present vila, arrenden al ser. Joseph Romeu, pagès de la present vila, tant com a mes donant y offerint en lo encant publich, present, lo aiguardent y tabaco acostuma arrendar tots anys la Universitat de la present vila per preu vint y nou lliures, tret los eixaus que en dit arrendament ha guanyat, ab los pactes y condicions següents y devall escrits:

Primo, ab pacte y condició que lo dit Romeu, durant lo temps del dit arrendament, haja y dega tenir provehida per la servitud dels habitants de la present vila y forasters la botiga y degudament de aiguardent, tabaco de pols y de fum, tot bo y rebedor a coneguda dels mostesatps de la present vila, y que no puga vendrer lo aiguardent a mes de real la lliura, y per ço dit efecte se haja de sotmetre tots a les ordinacions dels dits mostesaps.

Item: Ab pacte y condició que les dites vint y nou lliures, preu del dit arrendament, haja y dega pagar ab tres iguals pagues o terces als dits srs. Jurats o als seus successors en dits oficis, o a qui ells ordenaran, ço es la primera als vuit dies del mes de janer primer vinent, la segona als vuit dies del mes de maig despres seguent, i la darrera y ultima de vuy die present a un any, sens dilació.

Item. Los dits Srs Jurats proemten al dit Joseph Romeu que durant lo temps del dit arrendament no permetran que ninguna persona venga aiguardent ni tabaco en gros ni a la menuda dins la present vila y terme de Prades, y lo dit Joseph Romeu, present, ab los pactes y condicions sobredits y per lo dit temps y preu accepta lo present acte ha de ser fet conforme lo mes pròxim del arrendament de la taverna al dit Romeu per dits srs. Jurats, fet ab les mateixes firmes y clàusules conforme se deu fins a la fi.

Testes sunt proxime dicti.