1653 Forcades venda censal a carta de gràcia a la Confraria de sant Antoni del convent de Montblanc

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, 2 (o 20) de febrer 1653. VENDA CENSAL. Joan Forcades, pagès de Prades, i Magdalena vídua de Francesc Forcades, del mateix lloc i ofici, venen (a carta de gràcia de poder redimir i quitar mitjançant) als llavors procuradors de la Confraria de Sant Antoni, fundada a l’església del convent de Montblanc, cinc lliures de pensió de censal, pagadores del dia present a un any, i així cada any en semblant dia. El preu d’aquest censal són cent lliures, a raó de vint mil per mil. I per a major seguretat donen com a fermances i principals pagadors a Francesc (“Francesch”) Calderó, serraller, i Joan Vellet, pagès, veïns de Prades, els quals obliguen especialment i en nom de precari tota aquella peça de terra campa d’uns quatre jornals d’extensió, situada al terme de Prades, en la partida del Cap del Pla (la qual afronta a l’est amb Josep Calderó i mitjançant una rasa amb Joan Conesa, a l’oest amb el camí que va al camp de Tarragona, al sud amb dit Calderó, i al nord amb la vídua de Ramon Domènech), així com aquella altra peça de terra, d’uns quatre jornals d’extensió, situada a la font del Buch (la qual afronta a l’est amb Jaume Besora i Berenguer Claries, al sud amb Gregori Andreu, a l’oest amb Josep Viles, i al nord amb dit Besora). El document acaba expressant l’àpoca de les dites cent lliures.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3287: Cabeça, Josep : Manual 1650-1653, full 232 revers; català.