1770 Capítols matrimonials Joan Gual vidu amb Florentina Roig Gras

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 29 d’abril 1770. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Capítols Matrimonials amb matrimoni ja celebrat entre Joan Gual vidu, pagès de Prades (fill de Francesc Gual, pagès difunt, i d’Elisabet, cònjuges de dita vila) i Florentina Roig Gras, donzella (filla de Pau Roig, pagès, i de Teresa Gras, cònjuges de la mateixa vila, vivents). Els pares de la contraent donen a aquesta 150 lliures moneda barcelonesa (pagadores en sis iguals pagues, la primera el dia 1 de gener de 1774, i així cada any en semblant dia, i si finit aquell termini no li haurien satisfet la dita quantitat li donarien terres pel preu degut en aquella peça de terra que tenen en la partida del Cap del Pla) i diverses peces de roba, a més d’una caixa de noguer amb pany i clau; si emperò no tingués descendència només podria disposar de 75 lliures i hauria de tornar la resta als donadors. Aquest dot és aportat per Florentina Roig al seu marit Joan Gual, havent-lo de recuperar en cas que tingui lloc restitució de dot. Joan Gual signa carta d’espoli a la seva muller, i li fa de creix o augment de dot vint lliures, que passarà als fills cas de tenir-ne o, en cas contrari, podrà disposar-ne lliurement, i associa a la seva muller a totes compres i millores.

FONT. AHT: FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1770; català.