1765 Jacint Roig prevere venda terra a Isidre Martorell

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27 d’agost 1756. VENDA TERRA. Jacint Roig, prevere i rector de Prades, com a marmessor de Juan Pinyó, fadrí pagès de la mateixa vila pel testament atorgat per aquest en la Comuna Escrivania el 25 de desembre de 1755, ven a Isidre Martorell també pagès d’aquesta una peça de terra d’uns quatre jornals d’extensió que el difunt Pinyó tenia en el terme de Prades, partida del Tillà, pel preu de 39 lliures i 10 sous, 19 lliures de les quals retingudes pel comprador a canvi d’encarregar-se d’un censal d’igual quantitat, i les restants 20 lliures 10 sous pagades al comptat.

FONT. AHT : FN Reus, capsa 524 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1754-1756, full 102 revers; castellà.