1765 Capítols Matrimonials Domènec Sans (l’Espluga Fr) amb Maria Rafel Besora (Prades)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 24 de febrer 1765. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Domingo Sans Altarriba, fadrí pagès de l’Espluga de Francolí (fill d’altre Domingo Sans, pagès de la mateixa vila, i de Caterina Altarriba, cònjuges vivents) i Maria Rafel Besora, donzella (filla de Bertomeu Rafel, pagès de la vila de Prades, difunt, i de llur muller Maria Besora, vivent). Primerament els pares de dit Domingo Sans, cònjuge esdevenidor, per títol de donació i heretament universal, atorguen a aquest tots els seus béns, reservant-se emperò en vida de qualsevol d’ells com a senyors, majors i usufructuaris; reservant-se també per a testar i altrament acomodar als altres fills i filla que tenen la quantitat de 140 lliures (cinquanta per a testar, seixanta per acomodar a la seva filla Francisca Sans, i quinze per als dos fills que tenen, Joan i Francisco); amb pacte que si el seu fill Domingo morís sense fills en edat de testar només podria disposar de cinquanta lliures, havent de retornar la resta a dits donadors o als seus hereus i successors.

En altre capítol Maria Besora i Ramon Rafel, mare i germà respectivament de dita Maria Rafel, cònjuge esdevenidora, en paga i satisfacció de tots els seus drets, doten aquesta amb la quantitat de 60 lliures (pagadores trenta del dia de les esposalles a un any, i les restants de dit dia a dos anys) i diverses peces de roba, així com una caixa de noguer (roba i caixa pagadores en el termini d’un any), amb pacte i condició que si dita Maria morís sense fills en edat de testar només podria disposar de trenta lliures i hauria de retornar la resta.

Dita Maria Rafel aporta el seu dot al seu esdevenidor marit, el qual al seu torn li fa de creix, augment o donació per noces la quantitat de quinze lliures, que en cas de tenir-ne passarien als fills o filles del present matrimoni, i també associa aquesta a totes compres, guanys i millores que hi tinguin lloc (inicialment, vivint els pares de Domingo Sans al quart, mort un d’aquests al terç, i morts els dos per meitat). També és pactada entre les dues parts la fórmula d’heretament: fills per fills i filles per filles, preferint sempre els mascles a les femelles i els del present matrimoni als de qualsevol altre, i en cas que en aquest no hi hagués fills mascles i sí en algun altre es prefereixin aquests a les filles del primer.

Els dos testimonis són pagesos, respectivament, de l’Espluga de Francolí i de Montblanc, el primer dels quals signa per dites parts, que no saben escriure.

FONT. ACCB : FN de Montblanc, sign. 3384 : Castelló i Guasch, Josep : Capítols Matrimonials 1763-1769, full 81; català.