1765 Àpoca dot dels cònjuges Jaume Aixalà i Tecla Vilalta

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Alcover, 24 de febrer 1765. ÀPOCA DOT. Jaume Aixalà, pagès de Prades, llur muller Tecla “Aixalà y en primeras núpcias Barberà y Vilalta”, i Josep Barberà Vilalta (fill d’aquesta i fillastre d’aquell), pagès del mas Roig, terme de l’Albiol, reconeixen haver rebut de Josep Vilalta, pagès del lloc de Farena, la quantitat de 170 lliures barceloneses i totes les robes expressades en els Capítols matrimonials entre dits cònjuges Barberà i Vilalta signats en poder de la rectoria de Mont-ral l’any 1733, i serveixen per consemblants que el difunt Josep Vilalta, pagès de Farena, prometé donar en dot a dita sa filla Tecla. La qual quantitat, segons s’afirma, dit Josep Barberà resulta de diners de la seva àvia Margarida “Barberà y Balanyà”.

La forma de paga de dites 170 lliures és la següent: els cònjuges Aixalà Vilalta 131 lliures i setze sous amb diners i robes expressats en diferents terminis; set lliures dit Josep Barberà; i les restants 31 lliures i quatre sous l’esmentada Tecla reconeix haver-les rebut essent i habitant el referit mas Roig, mantenint el nom de Barberà, com s’expressa en l’àpoca rebuda en poder de Ramon Cortès, notari de la present vila, l’any 1761 o 1762 a favor de Joan Balanyà, del terme de la Febró.

Josep Barberà signa personalment, mentre que per dits cònjuges Aixalà Vilalta ho fa un dels testimonis, veïns d’Alcover.

FONT. ACAC : FN d’Alcover, llibre 117 : Batellas, Marc : Manual 1762-1767, full 23 revers; català. 

ANOTACIÓ. Pels Capítols matrimonials de Jaume Aixalà Ferris amb Tecla (Alcover, 12 d’abril de 1753, notari Ramon Cortès) podem concloure que els cognoms d’aquesta són Vilalta i Balenyà. Tecla és filla de Josep Vilalta, de Farena, i de la difunta Margarida Balenyà. El seu primer marit fou Jaume-Joan Barberà, pagès del mas dit del Masroig, terme de l’Albiol i parròquia d’Alcover. Enllaç: 1753 Capítols matrimonials Jaume Aixalà Ferris (Prades) i Tecla Vilalta (Farena)

BAPTISME DE TECLA VILALTA BALENYÀ. A l’església de Sant Andreu de Farena, sufragània de Mont-ral, dia 15 de novembre de 1712, amb els noms de Tecla Maria Anna. El pare és de Mont-ral i la mare de la Febró. [FONT: AHAT: FP de Mont-ral, Llibre de Baptismes 1696-1766, pàgina 112, pantalla 113]. Enllaç: https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000007341#imatge-113