1753 Capítols matrimonials Jaume Aixalà Ferris (Prades) i Tecla Vilalta (Farena)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Alcover, 12 d’abril 1753. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Jaume Aixalà Ferris, vidu, pagès de Prades (fill dels difunts Josep Aixalà i Maria Ferris) i Tecla Vilalta Balenyà, vídua del difunt Jaume-Joan Barberà, pagès del mas dit del Masroig, terme de l’Albiol i parròquia d’Alcover (filla de Josep Vilalta, de Farena, i de la difunta Margarida Balenyà). Jaume Aixalà es dota de tots els béns que té a la vila i terme de Prades i en qualsevol altre lloc. Josep Vilalta, pare de la contraent, dota aquesta amb 170 lliures barceloneses, cobradores de Joan Balenyà pagès de la Febró, qui ha de pagar el dot de la difunta Margarida “(Vilalta y”) Balenyà, mare de dita tecla contraent, prometent dit Josep Vilalta que un cop pagat això per dit Vilalta a dita Tecla contraent, li afegirà la quantitat que falti fins completar les esmentades 170 lliures, fent-ho en sengles pagaments anuals de deu lliures, amb el pacte, vincle i forma que consta en els capítols del seu primer matrimoni amb Joan Barberà en cas de faltar successió.

En altre capítol, dita Tecla contraent constitueix i porta el seu dot a favor del seu futur espòs, qui l’accepta i signa carta d’espoli, i vol que donant-se el cas de premorir a dita Tecla vol que aquesta, mantenint-se vídua i guardant el seu nom, quedi mentre visqui com a senyora majora i usufructuària dels béns de dit Jaume Aixalà, i que en el cas que hi hagués discòrdia entre ella i l’hereu o hereus d’aquest, vol que pels seus aliments el dit hereu li doni anualment quinze lliures barceloneses, sis quarteres de blat, i habitació en un quart de casa. D’altra banda, dits contraents s’admeten i associen a totes compres i millores que tinguin lloc durant el present matrimoni, i admeten també a les mateixes als respectius fills esdevenidors contraents Josep i Tecla, això és: vivint els quatre al quart, tres al terç, i dos per meitat, tot signant carta de societat i companyia.

Els testimonis són Anton Torroella, cirurgià, i Miquel Sans, pagès, ambdós d’Alcover, el primer dels quals signa per Jaume Aixalà, Tecla “Barberà” i Josep Vilalta, per no saber aquests escriure.

FONT: ACAC: FN d’Alcover, llibre 7 : Cortès i Baronat, Ramon : Manual 1751-1755, full 38/1753; castellà.

Anotació: Pensem que paga la pena remarcar el fet, més excepcional que inusual, de trobar uns capítols matrimonials relacionats amb les muntanyes de Prades escrits en castellà. Aquesta tipologia documental, precisament, és gairebé la única en què en aquesta època domina exhaustivament la llengua catalana. De tota manera pràcticament tota la producció documental d'aquest notari és en castellà.

BAPTISME DE TECLA VILALTA BALENYÀ. A l’església de Sant Andreu de Farena, sufragània de Mont-ral, dia 15 de novembre de 1712, amb els noms de Tecla Maria Anna. El pare és de Mont-ral i la mare de la Febró. [FONT: AHAT: FP de Mont-ral, Llibre de Baptismes 1696-1766, pàgina 112, pantalla 113]. Enllaç: https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000007341#imatge-113