1763 Capítols matrimonials Joan Estivill amb Engràcia Criviller

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades (probable), 24 de desembre 1763. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Joan Estivill Germà, fadrí (fill de Joan Estivill, vivent, i de Teresa Germà, difunta) i Engràcia Crivillé Anglès (filla de Sebastià Crivillé i de Florentina Anglès, vivents). Tots pagesos de Prades. Primerament consta que Joan Estivill major, per contemplació del present matrimoni i per tots els drets paterns i materns corresponents a dit Joan Estivill menor en l’heretat i béns dels seus pares, com per l’intestat de la seva mare, li dona en dot la quantitat de 25 lliures. D’altra banda els cònjuges Crivillé Anglès, també per contemplació del present matrimoni i per tots els seus drets paterns i materns, donen a dita Engràcia la quantitat de 200 lliures, amb els pactes en dits capítols especificats. Consta que la dita Engràcia Crivillé aportà aquest dot al seu esdevenidor marit, signant-li aquest carta d’espoli, i li féu d’augment de dot la quantitat de trenta lliures, associant-la també a totes compres i millores que tindran lloc en l’esmentat matrimoni. Fou convingut entre ambdues parts que per raó de sobrevivença només pot pretendre una part de l’altra la quantitat de tres lliures. Finalment fou convingut entre dites parts que els esdevenidors cònjuges hauran de viure a casa dels cònjuges Crivillé Anglès, havent aquests de mantenir-los de tots els aliments i altres necessaris, i els associaren a totes compres i millores que durant dita habitació hauran millorat, al quart, terç i meitat, i pels quatre primers anys assenyalaren al dit Joan Estivill menor com a soldada deu lliures anuals. Atès que no es conserva el fons notarial específic de Gabriel Mas i Duran, notari de Cornudella, no coneixem cap còpia original d’aquest document, que coneixem a través del resum que consta en la seva inscripció a la Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc. Tampoc sabem del cert en quina llengua fou redactat, tot i que probablement seria en català, com s’esdevé en la major part de capítols matrimonials.

FONT SECUNDÀRIA. AHT : Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc, manual 1784, 4 de maig 1784, full 231 revers.