1762 Anton Espasa àpoca per lluïció censal a pagès d’Ulldemolins

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 3 de maig 1762. ÀPOCA LLUICIÓ CENSAL. Anton Espasa, pagès i veí de Prades, atorga Carta de pagament i quitança a Jaume Roig, pagès d’Ulldemolins, per 30 lliures que són en lluïció, redempció i total extinció d’aquell censal de preu 60 lliures i pensió anual 60 sous en el moment de la seva creació, i en el moment 30 lliures per haver redimit les altres trenta lliures que tots els anys dit Roig havia de correspondre a Josep Griñó, pagès de l’Albi, en virtut d’un adossament fet per Jaume Miró, avi de dit Roig en favor de dit Griñó per part del preu d’una casa que Rafel Espasa, avi d’Anton Espasa, vengué al dit Miró, adossament rebut en poder de l’Escrivania Comuna d’Ulldemolins el dia 30 d’octubre de 1693. L’atorgant signa de pròpia mà.

FONT. ACA: a Notariales Varia, 1188 : Alba i Molins, Salvador, notari d’Ulldemolins : Manual 1762, full 46; castellà.