1761 preveres Ulldemolins àpoca per lluïció censal a Joan Febrer prevere de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Ulldemolins, 11 de gener 1761. ÀPOCA LLUICIÓ CENSAL. Joan Anton Sesplugues, prevere i rector; Jaume Sentís; Jaume Nebot, Isidre Clivillé i Ramon Pons, preveres i beneficiats, tots de l’església parroquial d’Ulldemolins, atorguen carta de pagament de la quantitat de seixanta lliures moneda barcelonesa a Joan Febrer, prevere i beneficiat de la vila de Prades, en lluïció, redempció i total extinció d’un censal del mateix preu i propietat i pensió anual de 36 sous en virtut del reial decret del tres per cent que cada 26 de gener Josep Roig, pagès de Prades, prestava a la dita Reverent Comunitat, a la qual pertanyia dit censal per creació al seu favor feta el 26 de gener de 1631 per Bernat Berenguer Palau major i Bernat Berenguer menor, pagesos de Prades. Joan Febrer s’obligà a redimir aquest censal com a pagament de part del preu d’una peça de terra que comprà a l’esmentat Roig, situada al terme de Prades, en la partida dita la Catalana.

FONT. AHT: FN d'Ulldemolins:  Alba i Molins, Salvador : Manual 1761, full 5 revers; castellà.