1761 Capítols matrimonials Pau Besora Juncosa (Prades) amb Maria Cavaller (Mont-ral)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Alcover, 8 de febrer 1761. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Pau Besora Juncosa, vidu, pagès de Prades (fill de Joan Besora, difunt, i de Florentina Juncosa, vivent) i Maria Cavallé Vallverdú, vídua del difunt Joan Cavallé, del mas Felip, terme del Samuntà (filla de Josep Cavallé, pagès de la Mesada, terme de Mont-ral, i de Maria Vallverdú, cònjuges vivents).

Primerament dit Pau Besora contraent es dota de la quantitat de cent lliures en diners i cabals, que promet fer constar sempre que convingui. D’altra banda els pares de dita Maria contraent, per tots els seus drets, doten aquesta amb 21 lliures amb diners per consemblants i a compliment del dot que li prometeren donar amb motiu de les seves primeres núpcies, pagadores deu lliures i deu sous el dia de les noces, i les restants deu lliure si deu sous de dit dia a un any. Dita Maria contraent aporta el dit dot al seu esdevenidor marit, que al seu torn li signa carta dotal i d’espoli, i associa aquesta a totes compres i millores que tinguin lloc al llarg del present matrimoni, aplicadores als fills en cas de tenir-ne, o en cas contrari a la seva lliure disposició.

És pactat entre dites parts que, en cas de sobrevivença de fills, la una part no pugui pretendre res de l’altra.

Els dos testimonis són veïns d’Alcover, un dels quals signa per tots els atorgants.

FONT. ACAC: FN d’Alcover, llibre 116 : Batellas, Marc : Manual 1757-1762, full 11/1761; català.