1756 Cònjuges Bonet Varrà àpoca pensions de censal degudes

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 13 de juny 1756. [`tipus::ÀPOCA]]. Joan Bonet, pagès de Prades, com a usufructuari dels béns propis de la seva difunta muller Serafina (“Bonet y”) Varrà, confessa a Francisco Molins menor, boter i veí de Reus, el pagament de 109 lliures per compte d’Ignasi Baldrich, veler de Reus, d’aquelles 650 que dit Molins li sobreafegí per l’equivalència de preu, estimació i valor d’aquella casa de Reus permutada i part venuda a dit Molins (en data 4de juny de 1756), i en que es concedí a aquest tota facultat per a l’execució d’aquest pagament, relatiu a dotze pensions vençudes i no pagades a dit Bonet pels difunts pares de dit Baldrich.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 459 : Alonso de Valdés, Josep : Manual 1756, full 183; castellà.