1754 Capítols matrimonials Mateu Casals Montserrat (Prades) amb Maria Auberic (de Vilaplana)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Aleixar, 8 de juny 1754. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Mateu Casals, vidu, pagès de Prades (fill de Crespí Casals, del mateix ofici i lloc, i Cecília Montserrat, vídua, vivint) i Maria Auberic, donzella (filla de Josep Auberic, pagès difunt de Vilaplana, i de Teresa Joanpere, vídua deixada d’aquell). La mare de Maria, pels drets que pertoquen a aquesta, i pel testament del seu difunt pare, dota aquesta amb 125 lliures entre robes i diners: trenta lliures en robes el dia de les esposalles, deu lliures a la collita de les avellanes, i deu lliures cada any fins completar el total, de les quals pot disposar lliurement en cas de tenir descendència o algun dels quals fills o filles tingui edat de testar, i en cas que no sigui així disposar de 25 lliures i la resta inclosa la roba torni a dita donadora o als seus successors. La dita Maria aporta en dot aquesta donació al seu esdevenidor marit, que en cas de restitució de dot es compromet a retornar a dita donadora o als seus successors. Per la seva banda, Mateu Casals fa de creix o augment de dot a la dita sa esdevenidora muller 35 lliures, de les quals en podrà disposar lliurement en vida, però en morir aquesta hauran de passar als fills en cas de tenir-ne, o en cas contrari retornar al donador o als seus successors. En cas de sobrevivença de fills o filles no pugui una part contra la altra adquirir altre dret que deu lliures barceloneses. Per últim, és pactat que els fills o filles del present matrimoni seran preferits als de qualsevol altre matrimoni dels esdevenidors cònjuges, fills per fills i filles per filles.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 539 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Capítols matrimonials 1552-1555, full 33; català.