1753 Àpoca de veí de Montblanc a Joan-Baptista Casals i Ambròs Jaucet

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, dimarts 27 de març 1753. ÀPOCA. Joan-Baptista Josa, ciutadà honrat de Barcelona, habitant a Montblanc, tant en nom propi com en el de procurador de Jerònima Dalmau (segons consta en auto en poder del present notari fet en data 10 d’agost de 1747), vídua de Pere-Joan Josa, també ciutadà honrat de Barcelona, en la present vila habitant (per aquest nomenada administradora dels seus béns segons consta en el seu darrer testament en poder de la Comuna Pública o antiga Escrivania de la vila de Montblanc en data 14 d’agost de 1738), pare i mare de dit atorgant, per tal d’alliberar a Joan-Baptista Casals i Ambròs Jauset, pagesos vinaters habitants de Prades, en nom de regidors, i a d’altres vinaters i habitants de la vila de Prades de la prestació de l’infrascrit censal, confessa haver rebut de una part 200 lliures barceloneses que són a compte d’aquelles 950 lliures a què foren condemnats per sentència del batlle del lloc de Pira el proppassat dia 14 de febrer en la causa haguda entre l’atorgant i dita mare i principal d’aquest, d’una part, i dits Joan-Baptista Casals i Ambròs Jauset, de l’altra, per aquelles pensions anuals degudes i no pagades d’aquell censal mort ja creat de preu i propietat 500 lliures que el dia de la dita creació eren de 500 sous anuals i després del reial decret de reducció passaren a ser de 300 sous, pensió que prestaven a dits atorgant i la seva mare i principal. I, d’altra part, reconeix a dits Casals i Jauset haver rebut d’aquests el pagament de 84 lliures, 10 sous i 2 diners pels costos resultants de dita causa. Per això dit atorgant reconeix haver rebut en conjunt la suma de 284 lliures, 10 sous i 2 diners, i expressa la seva voluntat de seguir dita causa per defensar els seus interessos en cas que no rebi la totalitat de la suma que a ell i la seva mare i principal els són degudes.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, reg. 3320 : Cabeça i Blet, Josep : Manual 1751-1753, full 17/1753; llatí i català (fragment).