1751 Capítols matrimonials Agustí Oliver Gabriel (de Prades) amb Magdalena Rius (de la Mussara)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 3 de maig 1751. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Capítols Matrimonials entre Agustí Oliver Gabriel, fadrí, pagès de Prades “de esta part de molts anys en lo lloch de la Mussara (...) habitant” (fill de Josep Oliver, també pagès de Prades i d’Elisabet Gabriel, cònjuges vivents) i Magdalena Rius Rosas, donzella (filla de Jaume Rius, pagès de la Mussara i de Gertrudis Rosas, cònjuges vivents). El contraent es dota amb tots els béns que té i li pertoquen en l’heretat i béns dels seus pares. Els pares de la contraent, d’altra banda, junt amb Pere Rius germanastre d’aquesta, doten aquesta amb 50 lliures pagadores amb una peça de terra d’uns quatre jornals situada a la Mussara, en la partida dita del Prat, judicada per aital preu, havent-se d’encarregar sobre tal tros de tres cortans de blat a favor de la parròquia d’aquell lloc per una almoina o causa pia compromesa, a més de diverses robes i una caixa de pi amb pany i clau; si aquesta contraent morís sense descendència només podria disposar lliurement de vint lliures, tornant la resta als donataris o als seus hereus o successors, però si els tingués podria disposar-ne lliurement. Com és usual, la donatària aporta la dot al seu futur marit, i aquest li fa un creix o augment de dot de sis lliures, al temps que fa partícip a parts iguals a aquesta de les compres i millores que hi pugui haver en el patrimoni de la nova família. Sembla que un dels capítols (cosa en aquest cas original) vindria a representar cert compromís de fidelitat conjugal.

FONT. AHT: Fons notarial de Reus, capsa 328: Barreter, Francesc : Capítols Matrimonials 1748-1751, full 217; català.