1744 Lleberia venda heretat de Siurana

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Alforja, 21 de setembre 1744. VENDA TERRA. Teresa, vídua de Cristòfor Lleberia, pagès, i Josep Lleberia, fadrí pagès, mare i fill, tots de la vila de Prades, venen a Josep Boronat, pagès de l’Alforja, tota aquella heretat part conreu i part erma i rocam, d’uns sis jornals d’extensió, situada al terme de Siurana, partida dita lo Mas d’en Carbó, pel preu de 90 lliures moneda barcelonesa, i que pertany a dit Josep Lleberia com a primogènit i successor universal del seu pare. Per la seva renúncia a la minoria d’edat sabem que Josep té entre 20 i 25 anys.

El preu de venda és estimat per acord de les dues parts entre Jeroni Juncosa, pagès de Prades, i Miquel Galceran, pagès del mas terme de la Febró.

En altre instrument adjunt a aquesta acta de venda, s’estipula que de voluntat dels venedors el comprador es reté 47 lliures a canvi d’encarregar-se d’un censal que aquells estaven pagant al rector de Vilanova de Prades, així com també 25 lliures i 4 sous pel pagament de pensions endarrerides de l’esmentat censal, i acusant rebut de les 17 lliures i 6 sous restants, pagades en diners comptants.

FONT. AHT : FN de l’Alforja, capsa 1 : Armella, Josep : Manual 1743-1746, full 184/1744; llatí.