1737 Capítols matrimonials Francesc Criviller Anguera vidu amb Teresa Folch

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, dijous 13 de maig 1737. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Francesc (“Francisco”) Criviller, vidu, pagès de Prades (fill d’Isidre Criviller, pagès, i de Maria Anguera, cònjuges difunts de dita vila) i Teresa Folch Saladella, donzella (filla de Pere-Joan Folch, pagès de la Selva, “después en Pradas habitant y vuy en la present vila de Montblanch conmorant”, i de Mariagna Saladella, difunta).

Primerament Pere-Joan Folch, pare de dita Teresa, esdevenidora cònjuge, dota aquesta amb diverses robes, pagadores el dia de sant Bertomeu del corrent any, i cent lliures amb tota aquella peça de terra d’uns dos jornals d’extensió, part plantada de castanyers, situada en dit terme de Prades i partida de Nostra Senyora de la Bellera (la qual afronta a l’est i al nord amb Sebastià Pàmies, ferrer; al sud amb Francesc Gual; i a l’oest amb Pere-Joan Juncosa), amb pacte que si els seus hereus la voldran recobrar puguin fer-ho pagant les dites cent lliures; emperò, si dita Teresa Folch morís sense fills en edat de testar, només podria disposar de vint-i-cinc lliures, i la resta del dot hauria de retornar a dit donador o al seu hereu o successor universal. Com és habitual, dita esdevenidora muller constitueix i aporta l’esmentat dot al seu esdevenidor marit, que al seu torn li signa carta dotal i d’espoli, fent-li de creix, augment o donació per noces la quantitat de vint-i-cinc lliures barceloneses, associant-la també (per meitat) a totes compres, guanys i millores que tinguin lloc al llarg del present matrimoni, que en cas de tenir-ne passarien als fills.

En aquests capítols no es diu res de la fórmula d’heretament. Les dites parts signen carta d’arres i es comprometen en matrimoni, sota pena de vint-i-cinc lliures que la part incomplidora hauria de pagar a l’altra part.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3247 : Cabeça i Blet, Josep : Manual 1737, full 132; català.