1730 Pagesos de Siurana venda peça terra a Mateu Casals natural de Prades habitant a Cornudella

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Cornudella, 5 de març 1730. VENDA TERRA. Gabriel Oliver, del mas terme de Siurana, i el seu fill Josep Oliver, en qualitat respectivament de propietari i usufructuari, venen a Mateu Casals, de la vila de Prades emperò al present habitant de Cornudella, , tota aquella peça de terra part boscar i part erma i part plantada de vinya, de tinguda d’uns set jornals pocs més o menys “ (ben entès que lo que ara és plantat de vinya sols conté de un jornal de cavà tant solament)” situada al terme de Siurana, en la partida dita la Devesa, pel preu de 93 lliures 10 sous, i amb especificació del camí que se li ha de procurar. La forma de pagament són 13 lliures i 10 sous que han estat pagades al comptat, i les restants 80 lliures de voluntat dels venedors el comprador pot retenir-se-les a canvi d’encarregar-se, amb instrument subsegüent a aquest, d’un censal mort ja creat d’aquest mateix preu i pensió anual 80 sous que aquells anualment prestaven a Anton Nogués, de la vila de Prades.

FONT. AHAT: Notarials Rectoria de Cornudella : manual notarial 1730-1751, ref. 9_90; doc. núm. 12; llatí.