1724 Capbreu de Josep Sagí pel segon reng de pa

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 24 de juliol 1724. CAPBREU. Josep Sagí, pagès de la Selva del Camp, confessa i reconeix que té i posseeix per Nicolau de Cardona i de la Cerda, comte de Prades i senyor de la present vila i terme, en alou, amb lluïsme, firma, fadiga i altre qualsevol dret dominical, un dels tres rengs de pa que la Universitat de Prades té, franc de despeses, al forn o forns de la Universitat de Prades, pels quals forn o forn, juntament amb la Carnisseria, la Universitat de Prades paga anualment, el dia de Nadal, al comte de Prades la quantitat de 155 sous i set diners moneda barcelonesa, cosa ja confessada el dia anterior per dita institució , com consta en acte d’aquest mateix escrivà, Felicià Martí, notari de la Selva. L’esmentat reng de pa correspon a dit Sagí per haver-lo comprat a carta de gràcia amb pacte de redimir mitjançant als Jurats y Universitat de dita vila de Prades, com consta amb acte en poder de la Escrivania Comuna del rector de dita vila amb data set de març de 1715. Seguit d’aquest acte en trobem un altre en què el mateix Josep Sagí, ara com a procurador del reverent Joan Batlle, prevere y beneficiat de la parroquial església de la Selva del Camp, fa confessió en nom del seu principal del que deu ser el darrer dels tres rengs del forn o forns de la Universitat de Prades venuts a carta de gràcia, en aquest cas el dia 16 d’abril de 1715, en poder de l’Escrivania d’aquesta vila. Tant en un com altre acte actuen com a testimonis Marcel·lí Sans, cirurgià, i Baptista Anglès, pagès, els dos veïns de Prades.

FONT. ACAC : fons Notaris forans, reg. 2125: Taula del Capbreu del comtat de Prades (1724-1727), full 19 revers; català.

ANOTACIÓ. En realitat de forma explícita aquesta confessió no diu pràcticament res, sinó que remet al text de confessions prèvies. En aquest sentit és possible (però espero que no probable) que aquest resum tingui algun error. De fet part d’ell remet a la confessió de Joan Casals, que es refereix a un dels tres rengs de del forn o forns de la universitat de Prades, tot i que en el capbreu de Josep Sagí això no hi consti i només s’aporti com a informació explícita una data que, si ens guiem pel capbreu de Joan Casals, correspondria (tal i com indiquem) a la de la indicada compra a carta de gràcia. El mateix mètode segueix l’esmentada acta de Josep Sagí com a procurador del reverent Joan Batlle, en aquest cas remetent a més a l’acta anterior.