1721 Capítols matrimonials Joan Bonet Roca (Prades) amb Maria Cabot Servit (Montblanc)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, 21 de març 1721. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Joan Bonet Roca, fadrí, pagès de Prades (fill “del Senyor” Pere Bonet, pagès de dita vila, i de “la Sra.” Maria Roca, cònjuges vivents) i Maria Cabot Servit, donzella (filla “del Sr.” Agustí Cabot major de dies, de Montblanc, i de “la Sra.” Teresa Servit, cònjuges vivents).

Els pares del contraent nomenen aquest hereu universal, mantenint-se però com a propietaris i usufructuaris mentre visquin els dos o qualsevol d’ells, reservant-se 300 lliures entre els dos i a mitges per a testar, i altres 200 per en el seu moment disposar-les a favor d’un seu altre fill, Rafel Bonet, beneficiat de l’església parroquial de Prades, però que si aquest no els sobrevisqués s’afegirien als béns donats al seu fill Joan; si aquest morís sense descendència, però, o amb fills o filles sense edat de poder testar, només li pertocarien 200 lliures, i les altres tornarien als donadors o als seus legítims hereus o successors.

Per la seva banda, els pares de la contraent doten aquesta amb un aixovar de roba i amb 500 lliures, 350 de les quals amb moneda (100 el dia del matrimoni, 125 d’aquest dia a un any, i les altres 125 a dos anys) i les restants 150 consignant-los un censal ja creat el 1711 i que cada 15 de novembre els presten dos pagesos de Rojals, no responsabilitzant-se els donadors d’un eventual no pagament de les degudes pensions; si aquesta contraent morís sense fills o amb infants sense edat de poder testar, podria disposar de la meitat d’aquesta suma, i l’altra meitat hauria de tornar als donadors o als seus hereus o successors. La futura contraent dóna al seu futur marit el dot promès pels seus pares, que podrà gestionar lliurement finit el matrimoni, i aquest fa a la seva futura muller de creix o donació per noces 150 lliures, alhora que ell i els pares d’ell associen aquesta a les futures millores.

S’estableixen mecanismes d’arbitratge per als casos en què hi hagi disparitats entre les parts, i diverses penalitzacions a aquella part que es consideri trenca acords o no els accepta. En un dels capítols s’especifica l’acord de que el matrimoni tingui lloc en un termini de dos mesos, amb una penalització de 50 lliures per a la part no complidora. També s’hi assenyala que la contraent és menor de 25 anys i major de 16.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3252.1; Armengol, Fructuós : Manual 1718-1721, , full 268 revers; català.