1721 Àpoca negociant de Reus a Jeroni Juncosa per deute pensions de censal

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 7 de setembre 1721. ÀPOCA. Josep Grasas, negociant de Reus, reconeix que Jeroni Juncosa, pagès de Prades, en tant que fill i hereu universal de Mateu Juncosa, li ha lliurat 7 lliures i 12 sous moneda barcelonesa en pagament d’aquelles cinc lliures d’una pensió de l’any 1713, i de dues lliures i dotze sous que computen a la pensió de l’any 1714, tot d’aquell censal ja creat de preu i propietat cent lliures i anual pensió cinc lliures que li presta dit Jeroni Juncosa, creat per dit Mateu Juncosa, com consta amb instrument públic rebut i testificat, en poder d’Antoni Cases, notari de Tarragona, el dia 22 de novembre de 1696.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 227: Gay, Pere : Manual 1721, full 585; llatí.