1710 Capítols matrimonials Joan Sangenís (vidu de Reus) amb Clara Domènech (vídua de Prades)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 30 de novembre 1710. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Capítols matrimonials dobles: d’una banda, entre Joan Sangenís, vidu, pagès de Reus (fill de Joan Sangenís, també pagès, i de llur muller Maria, del lloc de Planoles, bisbat de Girona, difunts) i Clara Domènech, vídua deixada de Pere Pallejà, pagès, el dia del seu òbit habitant de Prades (filla de Mateu Domènech, pagès, i de llur muller Mariàngela, difunts). D’altra banda, entre Ambrosi Sangenís, fadrí, pagès de Reus (fill del dit Joan Sangenís, vivent, i de llur muller Cecília, difunta) i Florentina Pallejà, donzella (filla del dit Pere Pallejà i de la dita Clara, muller seva, vivents). Primerament Joan Sangenís, pare del dit Ambrosi, nomena aquest hereu universal de tots els seus béns, efectiu emperò després del seu òbit i no abans, i amb els pactes següents: en primer lloc, el fet de reservar-se mentre visqui senyor major i ususfructuari dels béns donats; en segon lloc, la obligació del donatari de mantenir a Clara Domènech si fos el cas que l’esdevenidora muller de dit Joan Sangenís sobrevisqués aquest, sempre i quan aquesta treballés en profit de la Casa; en tercer lloc, el fet de reservar-se també 25 lliures barceloneses per a testar, lliurement disposar-ne, i també dotar i col•locar en matrimoni als fills i filles d’aquest present matrimoni; en quart lloc, la condició que dit Ambrosi llur fill i llur esdevenidora muller mentre el donador viurà “hagen de estar y habitar tots junts en la casa y companyia de dit Joan Sangenís donador”, condició ampliada explícitament als fills, “trobantse y honrantse los uns als altres com de pares a fills y de fills a pares respectivament se pertany”. I si es donés el cas que dit Ambrosi i esdevenidora muller no s’entenguessin amb dit Joan llur pare, aquest només tindria obligació de pagar-los tot allò rebut del dot de dita Clara llur nora. Per últim, si dit Ambrosi Sangenís premorís al seu pare, només podria testar trenta lliures, i hauria de retornar la resta a dit donador o al seu hereu i successor. En altre capítol la dita Clara “Pallejà” vídua, mare de la dita Florentina donzella, atorga i concedeix a aquesta el següent: primerament, tota aquella peça de terra “de pa” d’uns tres jornals de tinguda, part regadiu, situada al terme de Prades i en la partida dita la Pita; també tota aquella peça de terra d’uns quatre jornals de tinguda i situada en el mateix dit terme, partida dita lo Bassot. A més li dóna 50 lliures barceloneses, pagadores el dia de les esposalles entre robes de lli i de llana i joies de casa, estimades per dues expertes persones, una per cada part. En cas que dita Florentina morís sense fills o filles en edat de testar, només podria disposar de trenta lliures, i hauria de retornar la resta a ella dita donadora o als seus hereus. D’altra banda, la dita Clara “Pallejà” vídua, es dota a si mateixa de tota aquella peça de terra de pa de tinguda d’uns dos jornals situada al terme de Prades i a la partida dita del mas del Pagès. En altre capítol les dites Clara “Pallejà” vídua i llur filla Florentina donzella, de presència, voluntat i consentiment d’alguns parents i benvolents seus, per esguard i contemplació del matrimoni que han de fer amb els dits pare i fill Sangenís, donen, constitueixen i aporten llur respectiu dot a llur respectiu esdevenidor marit, aquesta també aquells béns que té i li poden correspondre en l’heretat i béns del seu difunt pare, Pere Pallejà. L’aital aportació haurà de ser retornada en finir els respectius matrimonis. Al seu torn, els dits pare i fill Sangenís signen carta dotal i d’espoli a les dites Clara i Florentina, i dit Ambrosi fa de creix, augment o donació per noces a dita Florentina la quantitat de vint lliures barceloneses, que en cas de fills passarien a aquests, i sense els quals podria lliurement disposar-ne sempre i quan fos el cas que sobrevisqués a aquest. També els dits pare i fill Sangenís contraents, seguint la pràctica i consuetud de la present vila de Reus i camp de Tarragona, associen a les dites Clara i Florentina en totes compres i millores que tinguin lloc al llarg d’aquests matrimonis, “vivint tots quatre en una casa plegats fent una sola habitació y taula y treballant tots de comú, per quant los tres per ters y los dos per meitat”, amb pacte y condició que havent-hi fills dels dos matrimonis o de l’altre d’ells, en tal cas cadascun de dita sa part de millores n’hagi de disposar en favor dels fills, i el qui no en tindrà podrà disposar-ne lliurement. Per últim dites parts prometen efectuar ambdós matrimonis segons disposicions de l’Església, i a no interferir aquesta amb cap altre proposta matrimonial.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 186: Claveria, Joan Baptista : Capítols matrimonials 1706-1710, full 359; català.