1696 Capítols matrimonials Joan Comandinga (de Reus) amb Magdalena Pàmies (de Prades)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 25 de març 1696. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Joan Comandinga, fadrí, pagès de Reus (fill d’altre Joan Comandinga, ferrer, “lo dia de son òbit habitant en dita vila de Reus, difunt, i de Cecília “Comandinga y Bonet”, vivent, “muller en segones núpcies de Josep Bonet y en primeras de dit Joan Comandinga”) i Magdalena Pàmies, donzella (filla de Josep Pàmies, pagès de Prades, i de Maria, muller seva, vivent). Primerament el dit Joan Comandinga contraent, de presència, voluntat i consentiment de la seva mare, es dota amb tots els drets que té i li pertoquen en els béns del seu pare. D’altra banda, la mare de Magdalena Pàmies, per tots els drets a aquesta pertocants dóna a la seva filla 25 lliures barceloneses, pagadores en robes de lli i llana estimades per dos persones, una per cada part, i a lliurar el dia de les esposalles del present matrimoni. La pròpia Magdalena, d’altra banda, aporta també com a dot 25 lliures que li corresponen en una almoina o causa pia, així com tretze quarteres de blat que té, totes les quals coses, com és usual, constitueix i aporta aquest dot, amb consentiment de la seva mare, al seu esdevenidor marit, el qual li signa carta dotal i d’espoli, i li fa de creix, augment o donació per noces la quantitat de deu lliures, de les quals és pactat que ella pi¡ugui disposar-ne lliurement sempre i quan sobrevisqui al seu esdevenidor marit, que també associa aquesta, per meitat, a totes compres i millores que en el present matrimoni puguin produir-se, amb pacte que morint dit Joan Comandinga amb fills o filles la seva edevenidora muller “no puga traurer ni aportarsen de la casa del dit son marit dita sa part de milloras, ans aquellas sien y restan per los dits fills y fillas”, per bé que Magdalena podrà podrà fer i disposar a més y a menys entre aquells, tot i que en defecte de aquells dsí que podrà disposar-ne lliurement. També es vol assegurar aquest matrimoni, i per tant es prohibeix de fer gestions que puguin posar-lo en perill. S’adjunta a aquest document una anotació datada el 2 de juny de 1697, segons la qual està en poder d’aquest notari una àpoca per valor de 69 lliures i 6 sous.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 250: Gay, Pere : Capítols matrimonials lletres C a E, full 23; català.