1689 Caterina muller en terceres núpcies d’Onofre Aixalà venda censal per pagament deute

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 11 de setembre 1689. VENDA CENSAL. Caterina “Aixalà et Miret”, muller en terceres núpcies d’Onofre Aixalà, pagès de Prades, en primeres del difunt Ramon Miret, pagès de Vilaplana, usufructuària durant la seva vida natural de tota l’heredat i béns que són de Ramon Miret, fill seu i del seu primer marit (com així consta en llurs capítols matrimonials), amb acord i voluntat de dit Onofre Aixalà i de dit Ramon Miret fill seu, per tal de pagar i satisfer a Josep Nogués, Ciutadà honrat de Barcelona a la vila de Reus domiciliat, totes aquelles 65 lliures que són i complementen major quantitat deixades per aquest a dit difunt Ramon Miret primer marit de Caterina i pare d’altre Ramon Miret (tal i com certificà el doctor Mateu Romeu, notari públic de Reus, el dia 12 de juny de 1679), no veuen forma menys danyosa que vendre a dit Nogués, amb instrument emperò a gràcia de redimir mitjançant 65 sous de pensió anual, un censal mort de preu i propietat 65 lliures. I per major seguretat obliguen tots els seus béns, obligant especialment una peça de terra –que sembla es trobaria al terme de Reus.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 66: Garau, Joan : Manual 1689, full 584; llatí.

ANOTACIÓ. Malauradament el manual del notari Mateu Romeu corresponent a 1679 no figura entre els manuals d’aquest notari dipositats a l’AHT.