1686 Onofre Aixalà debitori a notari de Reus

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, dilluns 22 d’abril 1686. DEBITORI. Onofre Aixalà, pagès de Prades, tant en nom propi com en el de Procurador de la seva muller Caterina (com consta en la Procura formalitzada en la Cort del Batlle de Prades en data 31 d’agost de 1685) confessa deure a Mateu Romeu, notari de Reus, present, nou lliures per la instància feta en la Cort del Batlle de Vilaplana entre dit Aixalà, en dit nom de Procurador, d’una part, i Ramon Miret, pagès de Vilaplana, de l’altra. Dit Onofre Aixalà promet a dit Romeu pagar les esmentades nou lliures el proper dia de Sant Joan, declarant que si fos el cas que dit Aixalà cobrés de dit Miret abans de l’esmentada diada la quantitat a què dit Miret ha estat condemnat, promet pagar la dita quantitat a dit Romeu el dia en que tingui lloc aquest cobrament, amb salari de Procurador deu sous dins la vila de Prades, i vint sous fora de la mateixa.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 144: Claveria, Joan Baptista : Manual 1685-1686, full 187; llatí i fragment català.