1674 Pere Ferris promet servir necessitats de neu i gel de Reus

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 5 d’abril 1674. OBLIGACIÓ. Pere Ferris, pagès de Prades, convé i en bona fe promet a Joan Estapar, filador de Reus, present, “que per temps de dos anys que han comensat a córrer al primer del present y corrent mes de abril y finiran a quinze de novembre mil siscents setanta sinch vos aportarà juntament ab Joseph Forcades, pagès de dita vila de Prades, dels pous de dita vila de Prades, tota la neu o glas se haurà de menester per lo serveÿ de dita vila de Reus en dit temps, si y de la manera y ab los mateixos pactes y conditions contenguts en lo act de promesa y obligació per dit Joseph Forcades firmada, rebut en poder del notari avall scrit al primer de novembre prop passat, sens disminució ni addició de altre cosa, y pagada aquella del modo la paga dit Estapar a dit Forcades”. I dit Estapar convé i promet a dit Pere Ferris “que dits ports los pagarà cada any, per lo que portareu com més llargament en lo dit y prechalendat acte de promesa és de veurer al qual me referesch”.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 51: Garau, Joan : Manual 1674, full 169 revers; llatí i català (fragments).