1657 Carta de Llorenç Fort rector de Prades a Rafel de Pedrolo

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 30 de setembre 1657. CARTA. Carta de Llorenç Fort, prevere i rector de Prades, adreçada a Rafael de Pedrolo, de Montblanc. Llorenç Fort demana disculpes a dit Pedrolo per no haver contestat abans alguna mena de demanda que aquest li hauria fet, probablement (vista la resposta que ara dóna) referida a la capbrevació d’alguna propietat aquí no especificada. Concretament Llorenç Fort explica que Francesc Desclergue capbrevà l’any 1644, i el propi Fort li féu albarà fins dit any, de tal manera que fins l’any 1656 es deuran dotze pensions per un valor total de sis lliures, restant encara la pensió de l’any 1657, que s’hauria de pagar el dia de Tots Sants. Llorenç Fort demana a Rafel de Pedrolo que procuri satisfer aquest deute, atès que s’han de pagar els càrrecs del benefici, informant-lo o recordant-li que el germà de dit Llorenç Fort té la seva procura, i per tant s’encarregarà de fer-li albarà del corresponent rebut.

FONT. Arxiu Comarcal de l'Urgell : Arxiu Patrimonial del llinatge Pedrolo : Sig.Top. 7; català.

HIPÒTESI. Gràcies a una àpoca del 3 de març de 1633 signada per un Llorens Fort, que consta com a beneficiat del benefici de Sant Miquel fundat a l'església montblanquina de Sant Miquel, i escrita al full 60 del "Llibre de albarans dels sensos y sensals (...)" de l'Arxiu Patrimonial del llinatge Pedrolo (també a Sig.Top.7), ens plantegem la possibilitat que el document abans esmentat del 30 de setembre de 1657 pugui fer referència a aquest benefici. Hi coincideixen tant el nom de Llorenç Fort com el de Francesc Desclergues, i també les quantitats. Aquesta àpoca consta de dues parts: en primer lloc s'indica que Francesc Desclergue fa al dit benefici deu sous de cens anuals, amb dues censades: quatre sous per la part d'un hort que aquest comprà a la sra. Pou, a l'horta de Vinyols, i altres sis sous per un altre hort situat al costat d'aquest. A continuació, i en segon lloc, consta l'àpoca de Llorenç Fort segons la qual aquest ha rebut de Francesc Desclergue vint sous (una lliura, per tant) per les censades que fa al dit benefici.