1782 Oliver venda censal mort a Subietes

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Albarca, 15 de febrer 1735. VENDA CENSAL. Jaume Oliver, veí de Prades, ven amb pacte de retrovenda a Joan-Antoni Subietes, natural de Tarragona emperò habitant a Prades, tot aquell censal mort ja creat de preu 128 lliures i 5 sous moneda barcelonesa i pensió anual altres tants sous en la seva creació que tots els anys als set dies del mes de desembre li feien i prestaven Josep Piñol i Francisco Domènech, pagesos de Garcia, i que pertany al referit Jaume per donació que li féu el seu germà Francisco Oliver, la qual està subjecta al pacte de retro. I per fermesa de dit censal obliga tots els seus béns.

Consta de l’auto davant la Comuna Escrivania d’Albarca als quinze dies de febrer de 1735, i el 9 de juny de 1782 en dona fe Gabriel Mas i Duran, notari de Cornudella, i l’auto d’aquest és inscrit el 3 de juliol de 1782 a la Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc.

No coneixem ni l’original ni l’auto que en fa Gabriel Duran, sinó només el resum que d’aquest darrer consta a l’esmentat registre, motiu pel qual no sabem amb certesa ni el lloc de signatura del document (probablement Albarca, però, atès que el document estava dipositat a la seva Escrivania) ni la llengua en què originalment fou escrit -anotem el fet que en aquesta època la comptadoria d’hipoteques de Montblanc ja castellanitzava totes les inscripcions.

FONT INDIRECTA. AHT : Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc, capsa 18 : Manual 1782, full 332 revers.