1765 Capítols matrimonials Ramon Rafel Besora (Prades) amb Maria Sans (Espluga de Francolí)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

L'Espluga de Francolí, 24 de febrer 1765. CAPÍTOLS MANUALS. Per i entre Ramon Rafel Besora, fadrí pagès de Prades (fill de Bertomeu Rafel, pagès de la mateixa vila, difunt, i de Maria Besora, vivent) i Maria Sans, donzella (filla de Domingo Sans, pagès de l’Espluga de Francolí, i de Caterina Altarriba, cònjuges vivents).

Primerament Maria Besora, vídua, mare del dit Ramon Rafel, fa a aquest donació i heretament universal de tots els seus béns, reservant-se emperò durant la seva vida com a senyora majora, poderosa i usufructuària; reservant-se també per acomodar als seus fills Josep i Francisco Rafel quinze lliures per a cadascun; i reservant-se també per a testar i lliurement disposar-ne la quantitat de cinquanta lliures. Dita donació és feta amb pacte que si dit Ramon Rafel morís sense fills en edat de testar o bé premorís a dita donadora només pugui testar dels béns a ell donats la quantitat de cinquanta lliures, i la resta de béns tornin a dita donadora o als seus hereus i successors.

En altre capítol els pares de Maria Sans i el seu germà Domingo, en paga i satisfacció de tots els seus drets doten aquesta amb la quantitat de seixanta lliures (trenta d’elles pagadores del dia de les esposalles a un any, i les restants de dit dia a dos anys), diverses peces de roba i una caixa de noguer (roba i caixa pagadores en el termini d’un any), amb pacte que si dita Maria morís sense fills en edat de testar només podria disposar de trenta lliures, i hauria de retornar la resta a dits donadors. Tot seguit dita Maria Sans, en presència i amb consentiment dels seus esmentats pares i germà, constitueix i aporta el dot a ella donada al seu esdevenidor marit, el qual al seu torn li fa de creix, augment o donació per noces la quantitat de quinze lliures barceloneses (volent que, en cas d’haver-n’hi, siguin dels fills), i associa aquesta a totes compres, guanys i millores que tinguin lloc l llarg del present matrimoni (al terç vivint la mare de dit Ramon Rafel, i per meitats faltant aquesta, i passant també als fills, cas de tenir-ne).

També és pactada entre les dues parts la fórmula d’heretament: fills per fills i filles per filles, preferint sempre els mascles a les femelles i els del present matrimoni als de qualsevol altre, i en cas que en aquest no hi hagués fills mascles i sí en algun altre es prefereixin aquests a les filles del primer.

Els dos testimonis són pagesos, respectivament, de l’Espluga de Francolí i de Montblanc, el primer dels quals signa per dites parts, que no saben escriure.

FONT. ACCB: FN Montblanc, sign. 3384: Castelló i Guasch, Josep : Capítols Matrimonials 1763-1769, full 83 revers; català.