1764 Capítols matrimonials Joan Aymerich (Cornudella) amb Magdalena Pibernat Pi (Prades)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 10 de setembre 1764. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Joan Aymerich Ninot, fadrí, pagès de Cornudella (fill de Joan Aymerich, vivent, i de Maria Ninot, difunta) i Magdalena Pibernat Pi, donzella (filla del difunt Joan Pibernat, pagès de Prades, i de Teresa Pi, vídua d’aquest, vivent).

Primerament Joan Aymerich major, pare del contraent, amb donació entre vius nomena aquest hereu universal, efectiva però després del seu òbit i reservant-se la facultat de deixar dit usdefruit “si viuda es dona muller sua después de la mort de dit donador” a Teresa Pi vídua del difunt Joan Aymerich major, amb qui properament espera també contreure matrimoni; usdefruit del qual tant ell mateix com la dita Teresa puguin usar-ne lliurement i sense donar comptes, i del qual promet alimentar i tenir cura dels joves esdevenidors contraents, treballant aquests pel bé de la Casa. En cas que dit donador morís sense deixar usufructuària a dita Teresa Pi, esdevenidora madrastra de Joan Aymerich donatari, i de desunió d’aquesta amb els joves esdevenidors contraents, acorda que el seu fill hagi de donar a aquesta 25 lliures anuals pels seus aliments amb dues iguals pagues anticipades; també dit donador es reserva, per acomodar als demés fills que té i en endavant pugui tenir, tots els béns que té a la vila de la Guàrdia de Cervera, que són herència de la seva difunta mare, així com un pati ja aixecat que té al carrer de Sant Jaume, de Cornudella, així com un tros de terra al mas d’en Vernet que li deixà el seu germà Ramon Aymerich, que el donà per a quan prenguessin estat els dos fills que té, Francesc i Pere-Joan. Emperò, si el donatari Joan Aymerich morís sense descendència, en tal cas només podria disposar lliurement de 125 lliures, i hauria de retornar la resta a ell dit donador o als seus hereus o a qui ell haurà disposat.

En un altre capítol Teresa Pi, vídua de Joan Pibernat, per tots els drets i llegítimes que li puguin correspondre, dota la seva filla Magdalena d’una banda amb 200 lliures barceloneses, a raó de vint lliures anuals durant un període de deu anys, comptadors d’ençà del dia de les noces, així com diverses robes pagadores el dia de dites esposalles, tot amb pacte que si mor sense descendència només podrà disposar lliurement de cent lliures i haurà de retornar la resta de diners i les robes “tals quals a las horas”.

Per altra banda els dits Aymerich pare i fill fan de creix a dita Magdalena 25 lliures, que passaran als fills cas de tenir-ne, i que en cas contrari tornaran als dits donadors. D’altra banda, dits Aymerich acullen i associen tant a Magdalena com a la seva mare Teresa a totes compres i millores.

Joan Aymerich menor signa els capítols de la seva pròpia mà, mentre que per la resta, que no saben escriure, ho fa un dels testimonis.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 528 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1763-1764, full 145/1764; català.