1764 Capítols matrimonials Anton Girona Llebaria (Prades) i Maria Rubert (Mont-ral)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Alcover, 10 de setembre 1764. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Anton Girona Llebaria, fadrí pagès de Prades (fill de Pere-Joan Girona, pagès de dita vila, i de Maria Llebaria, difunta) i Maria Rubert Grau, donzella, filla d’Agustí Rubert, pagès de Mont-ral, vivent, i de Gertrudis Grau, difunta).

Primerament Pere-Joan Girona fa donació universal entre vius al seu fill Anton contraent, amb pacte que si aquest mor amb fills pugui disposar entre ells de totes les referides coses, però si cap d’ells estigués en edat de testar només podria disposar de deu lliures, i hauria de retornar la resta a dit donador o als seus hereus, reservant-se dit donador com a senyor poderós i usufructuari de tota la seva universal heretat, i reservant-se també 35 lliures per disposar-ne lliurement i per acomodar als seus altres fills. D’altra banda dit Anton Girona es dota de tota la universal heretat i béns de la seva difunta mare, que consisteixen en una casa i caseta en dita vila de Prades, terres i alguns béns mobles, que s’ofereix a fer constar sempre que convingui. En altre capítol s’acorda entre dits pare i fill Girona que en cas de separació donarà dit Anton al seu pare, durant llur vida natural, només estada de casa de la predita caseta, així com la meitat dels “trastes mobles” de la predita caseta que es trobaran el dia de la seva defunció, així com dos jornals i mig d’aquella peça de terra que dit contraent té i posseeix a terme de les Roses Roges, a la part de dalt del terme.

En altre capítol Agustí Rubert, pare de l’esdevenidora contraent, per tots els drets que li pertoquen, dota aquesta amb noranta lliures barceloneses, i un seguit de roba i una caixa de pi amb el seu pany i clau, pagadores vint-i-dues lliures i deu sous amb diners, així com tota la roba, el dia del desposori, i les restants seixanta set lliures i deu sous amb tres iguals pagues a un, dos i tres anys del dia del desposori; amb pacte que si dita Maria Rubert mor sense fills o sense cap fill en edat de testar només podrà disposar de vint-i-cinc lliures, i tota la resta haurà de retornar a dit donador o als seus hereus. Dita Maria Rubert aporta el seu dot al seu esdevenidor marit, que juntament amb el pare d’aquest li fa carta dotal i d’espoli, alhora que li fan deu lliures de creix, que li salven i asseguren sobre tots els seus béns, i l’associen al terç a totes compres i millores que tinguin lloc durant aquest matrimoni.

És pactat entre una i altra part que per raó de la sobrevivença de fills una part no pugui pretendre res contra l’altra. També és pactat que la fórmula d’heretament sigui la de fills per fills i filles per filles, preferint els mascles a les femelles, i respectant l’ordre de primogenitura.

Per dits atorgants, cap dels quals sap escriure, signa un dels dos testimonis, veïns d’Alcover.

FONT. ACAC : FN d’Alcover, llibre 117 : Batellas, Marc : Manual 1762-1767, full 47/1764; català.