1762 Capítols matrimonials Ramon Boldú(Tarrés) amb Bonaventura Besora Palau (Prades)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Tarrés, 28 de març 1762. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Ramon Boldú Nadal, fadrí pagès de Tarrés (fill de Josep Boldú, també pagès de dit lloc, vivent, i de llur muller Maria Nadal, difunta) i Bonaventura Besora Palau, donzella, major de vint anys i menor de vint-i-cinc, com es dirà més endavant (filla de Joan Besora, pagès de Prades, el dia del seu òbit habitant a Tarrés, i de llur muller Maria Palau, vivent).

Primerament Maria Palau vídua, mare de la dita Bonaventura Besora, dóna a aquesta, per raó d’aquest matrimoni i per tots els seus drets, tota aquella peça de terra campa, amb diversos olivers plantada, situada al terme “de dit lloch” (Tarrés, molt probablement) i partida dita del Guasch, a més de diverses peces de roba i una caixa de pi amb el seu pany i clau, amb pacte i a condició que si dita Bonaventura morís sense fills en edat de testar”sols puga disposar y a sas libres voluntats fer sobre dita pessa de terra més que de la quantitat de trenta sinch lliures moneda barcelonesa” i la resta, junt amb la roba, torni a dita donadora o al seu hereu o successor. En altre capítol la dita Bonaventura Besora dóna, constitueix i aporta al seu esdevenidor marit les dites coses a ella promeses. En un altre capítol Josep Boldú i Francisco Boldú, pare i germà respectivament de dit Ramon Boldú, doten aquest amb una peça de terra campa situada al terme “de dit lloch” (Tarrés, molt probablement) i partida dita al Plansardà, a més de diverses peces de roba, amb pacte i condició que si dit Ramon morís sense fills en edat de testar només podrà disposar de la meitat de les coses donades. En altre capítol Ramon Boldú acull i associa a la seva esdevenidora muller a totes compres, guanys i millores que al llarg del present matrimoni tinguin lloc, i li fa de creix, augment o donació per noces la quantitat de vint-i-cinc lliures, que en cas de tenir-ne passarien als fills.

Pel que fa a la fórmula d’heretament, és pactat entre dites parts que aquesta sigui de fills per fills i filles per filles, “preferint sempre els mascles a les femelles”, i cas que en aquest matrimoni no hi haguessin fills mascles però sí n’hi haguessin en altre, siguin preferits aquests a les filles del primer.

Els dos testimonis són, respectivament, pagesos de Tarrés i de Sanant. Francisco Boldú signa de mà pròpia, i per la resta signa un de dits testimonis.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3263.1: Castelló i Guasch, Josep : Capítols Matrimonials 1759-1762, full 149 revers; català.