1762 Capítols matrimonials Francesc Oller Voltor (Prades) i Maria Prats (Mont-ral)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Alcover, 11 de gener 1762. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Francesc ("Francisco") Oller Voltor, fadrí, pagès de Prades (fill de Francisco Oller, també pagès de dita vila, i de Florentina Voltor, cònjuges vivents) i Maria Prats Rubert, donzella (filla de difunt Joan-Pau Prats, pagès, i de Maria Rubert, vivent, cònjuges de l’Aixàvega, terme de Mont-ral).

Primerament els cònjuges Oller Voltor, pares del contraent, fan a aquest donació universal entre vius de tots els seus béns, després emperò del seu òbit, i amb pacte i condició que morint aquell sense fils en edat de testar sols podrà disposar de vint lliures barceloneses, i haurà de retornar la resta de béns als seus donadors o hereus, reservant-se dits donadors de tots els referits béns senyors poderosos i usufructuaris, així com 125 lliures barceloneses per a testar i acomodar fills i filles, com també disposar-ne lliurement.

En altre capítol Maria Rubert, i Pau Prats Rubert, mare i fill, mare i germà de dita Maria contraent, per totes parts d’heretat, legítimes, part del creix que el seu pare féu a la seva mare en llurs capítols, llegat del dit son pare, i tots i qualsevols altres drets que li corresponen o poden correspondre, donen en dot a dita Maria contraent 35 lliures en diners, a més d’un seguit de robes relacionades en el contracte, a més d’una caixa de pi amb el seu pany i clau, pagadores de la següent forma: cinc lliures el proper dia de sant Bertomeu, les robes el dia del desposori, i les restants trenta lliures amb tres iguals pagues, la primera de dit dia de sany Bertomeu a un any, i així consecutivament cada any en dit dia fins completar l’esmentada quantitat; aquesta donació es fa amb pacte que si dita Maria Rubert morís sens fills o filles en en edat de testar només podria disposar de vint lliures, i hauria de retornar la resta a dots donadors. Dita Maria contraent aporta el seu dot al seu esdevenidor marit, i el seu marit i pares li fan carta dotal i d’espoli i li fan de creix cinc lliures, i acullen aquesta al quart a totes compres i millores que durant el present matrimoni tinguin lloc.

És pactat entre dites parts que en cas de sobrevivença de fills la una part no podrà pretendre res de l’altra. La fórmula d’herència és de fills per fills i filles per filles, preferint aquests a aquelles i seguint l’ordre de primogenitura.

Francisco Oller major signa de pròpia mà, mentre que per la resta, que no saben escriure, ho fa un dels dos testimonis.

FONT. ACAC: FN d’Alcover, llibre 116 : Batellas, Marc : Manual 1757-1762, full 3/1762; català.