1761 Capítols matrimonials Jaume Valls (Reus) amb Florentina Martorell Anglès (Prades)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

L'Espluga de Francolí, 10 de maig 1761. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Jaume Valls Fonts, fadrí pagès de la vila de Reus (fill de Cosme Valls, sabater de dita vila, difunt, i d’Esperança Fonts, vivent) i Florentina Martorell Anglès, donzella (filla de Ramon Martorell, pagès de Prades, difunt, i de Teresa Anglès, vivent).

Primerament Teresa Anglès i Jaume Martorell, mare i germà de la dita Florentina Martorell esdevenidora contraent, per contemplació del seu matrimoni i per tots els drets a ella pertocants li donen en dot: d’una banda, la meitat de tota aquella peça de terra campa situada al terme de l’Espluga de Francolí i partida dita la Font d’en Brich, i en segon lloc diverses peces de roba, la qual prometen donar-li el dia de les esposalles, amb pacte que si dita Florentina morís sense fills en edat de testar només podria disposar de la meitat de l’esmentat dot, i el restant juntament amb la roba tal com es trobarà tornarà a dits donadors o eventuals hereus. La dita Florentina constitueix i aporta l’esmentat dot a Jaume Valls, llur esdevenidor marit, que al seu torn li fa de creix, augment o donació per noces la quantitat de vint lliures moneda barcelonesa, que en cas de tenir-ne passarien als fills del present matrimoni, alhora que seguint el costum de l’Arquebisbat de Tarragona associa aquesta a totes compres, guanys i millores que tinguin lloc al llarg del mateix.

És pactat entre dites parts que faran hereus als fills: fills per fills i filles per filles, preferint sempre els mascles a les femelles, i en cas que del present matrimoni no hi hagués fill mascle però sí d’un altre matrimoni, siguin preferits aquests darrers a les filles del primer. També és pactat entre dites parts que en cas de sobrevivença d’algun fill o filla una part a l’altra només podrà demanar la quantitat de tres lliures barceloneses.

Els dos testimonis són pagesos de l’Espluga, un dels quals signa per dites parts, que diuen no saber escriure.

FONT. ACCB: FN Montblanc, sign. 3263.1: Castelló i Guasch, Josep : Capítols Matrimonials 1759-1762, full 72 revers; català.