1760 Convent de Montblanc venda i part establiment emfiteusi peça de terra a Francesc Gual

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Convent de Nostra Sra. de la Mercè (Montblanc), 2 de febrer 1760. VENDA I ESTABLIMENT. Venda i establiment en emfiteusi feta pel convent de Nostra Senyora de la Mercè, fora i prop els murs de la vila de Montblanc, a Francesc (“Francisco”) Gual, pagès de Prades, present, de tota aquella peça de terra campa d’uns tres jornals d’extensió que dit convent té i posseeix en dit terme de Prades i en la partida dita la Comanda (la qual peça de terra afronta a l’est amb el camí de Vilanova de Prades, al sud amb el camí dit de les Comandes, a l’oest amb Ambròs Jauset, i al nord amb la sèquia dita la Encomanda). Aquesta venda i establiment perpetu es fa a dit Gual i els seus, “hábiles empero y capaces de alienar la sobredesignada y confrontada pieza de tierra”, amb pacte que dit Gual hagi de millorar-la i pel cens d’ella fer i prestar anualment quatre sous catalans cada dia dos de febrer, essent la primera paga dit dia de l’any 1761, i amb prohibició expressa de no proclamar altre senyor que el dit convent, amb compliment de tot dret de domini, ferma, fadiga, lluïsme, empara i altre qualsevol dret i directa senyoria.

El preu de la present venda és de 255 lliures catalanes, amb acord que dit comprador vengui i creï a favor del dit convent un censal de preu i propietat 127 lliures i 10 sous a raó del tres per cent, el qual durant el domini i possessió de la dita peça de terra no passin al dit comprador sinó que restin en poder de dit convent “a efecto de que las deudas que contrayéredes vos dicho comprador no puedan ser de perjuicio al referido censal, antes bien podamos nosotros y nuestros sucesores en nombre de dicho convento defenderle contra cualesquier personas; otramente la dicha pieza de tierra sea como no vendida por no haberse pagado las mencionadas 127 libras 10 sueldos ; luhido empero el dicho censal esta reserva sea extinguiday entonces siempre que fuéramos requeridos entregaremos eo dicho convento entregará posesión de la cosa vendida, y haremos eo dicho convenio hará todo lo demás que se requiera para la tradición de dominio”, i fent carta de pagament al comptat de les restants 127 lliures i 10 sous. Per dit Francesc Gual, que diu no saber llegir, signa un dels testimonis. A continuació d’aquest document segueix aquell altre amb la corresponent i esmentada venda i creació de censal.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3331.1 : Bunyol, Ignasi : Manual 1759-1763, full 13/1760; castellà.