1760 Àpoca de Joan Febrer prevere de Prades a pagès de Mont-ral per venda tros

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Aleixar, 18 de juny 1760. ÀPOCA. Joan Febrer, prevere i beneficiat de la parroquial església de Prades, com a Procurador de la Reverent Comunitat de Preveres d’aquesta vila (com consta amb auto en poder de Francesc Meyà, notari de Cornudella, en data 12 de setembre de 1748), en dit nom confessa i reconeix haver rebut de Pere Isern, pagès de Mont-ral, de mans de Josep Vallverdú, pagès del mas d’en Tosalet, terme de Mont-ral, cent lliures barceloneses en diners al comptat, a compte d’aquelles cent quaranta una lliures que li ha de pagar pel preu de la venda que li ha fet el dia corrent pel mer executor de la Cort de Mont-ral, d’aquells dotze jornals de terra erma situada en dit terme i de pertinença del mas d’en Tosalet. Joan Febrer signa de pròpia mà.

FONT. AHT: FN de Reus : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1759-1760, full 134/1760; castellà.