1755 Miquel Vila prevere Prades donació a Teresa Mestre vídua de Forcadell

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 27 de juny 1755. DONACIÓ. Miquel Vila, prevere i beneficiat de Prades, en altre temps rector de Vilanova de Prades, i actualment resident a Reus, “per l’íntim amor i voluntat” que té a Teresa “Forcadell y Mestre”, resident a Prades, vídua del doctor en medicina Miquel Forcadell, així com “por los muchos favores que de vos tengo recibidos, y especialmente por haberme servido por más de veinte y conco años en mi propia casasin el menor salario, interés ni lucro”, fa donació a aquesta: primer, d’una casa dins la vila de Prades, al carrer de la Carnisseria o Fornet (que a un costat dóna al carrer Obscur, de l’altre amb el Joc de la Pilota, pel darrera amb la casa de Salvador Joanpere, i per davant amb el carrer de la Carnisseria, per on té la porta d’entrada); en segon lloc tota aquella peça de terra horta, de tinguda aproximada mig jornal, que té i posseeix en dit terme i en la partida dita l’Ciré (la qual limita a l’est amb terres de Bonaventura Olivé, a l’oest amb terres de Pau Febré, al sud amb terres de Domingo Bonet mitjançant la sèquia del Comú, ambdós pagesos de Prades, i al nord amb el barranc). El domini de dita casa i peça de terra pertany a l’atorgant per venda al seu favor feta pels marmessors testamentaris del difunt Jaume Dos, pagès i veí que fou de la vila de Prades (amb auto que passà davant Josep Albiñana, escrivà públic resident a la ciutat de Tarragona, el passat mes d’agost de 1754). En tercer lloc, Miquel Vila dóna a dita Teresa Mestre, vídua de Forcadell, tots els béns mobles, roba i joies que el dia de la seva mort es trobaran i existiran dins l’esmentada casa, així com els fruits que aquell dia es trobaran pendents en l’esmentada peça de terra. L’atorgant, emperò, es reserva en vida tot el ple i íntegre usdefruit de les coses suara donades, així com la quantitat de vint-i-cinc lliures per tal que la dita donatària, seguida la mort de dit donador, fundi, com dit Vila per llavors funda a l’altar del sant Crist de la parroquial església de Prades un aniversari perpetu anual en sufragi i alleujament de l’ànima de dit Miquel Vila, i coincidint amb la data de la seva mort; i una tercera condició és que dita Teresa donatària disposi de tots els dits béns per ell donats, en favor de la seva filla Antònia Forcadell i Mestre, suara fadrina, que també haurà de destinar altres vint-i-cinc lliures al sufragi de les ànimes de dit Vila, i de la seva dita mare. Dit Miquel Vila signa la present donació, i per dita Teresa Mestre vídua de Forcadell, que no sap escriure, ho fa un dels testimonis. Aquesta escriptura fou inscrita al manual 1769, full 140 revers, del Registre d’Hipoteques de Montblanc en data 15 de març de 1769. Anotem el fet que el resum del RGM està escrit en català per l’escrivent del mateix, el notari Rafael de Ribes i Calbet, mentre que l’escriptura original ho era en castellà.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 458 : Alonso de Valdés, Josep : Manual  1755, full 161 revers/1755; castellà.