1755 Capítols matrimonials Jacint Segarra amb Isabel Girona Jaucet

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Aleixar, 14 de març 1755. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Jacint Segarra Ramon, vidu, pagès de Prades (fill d’Anton Segarra, pagès de les Borges Blanques d’Urgell, i de Maria Ramon, cònjuges difunts) i Isabel Girona Jaucet, donzella (filla de Francesc (“Francisco”) Girona, pagès de Prades, i de Florentina “Jaçent”, cònjuges vivents). Primerament Jacint Segarra es dota d’un total de 92 lliures que són la suma de dues peces de terra a les Borges, avaluades en 25 i 42 lliures, i d’altra banda 25 lliures que li deu el seu sogre en primeres núpcies, Jaume Olivé. D’altra banda Francesc Girona, pare d’Isabel esdevenidora contraent, nomena aquesta hereva universal després del seu òbit, reservant-se en vida el ple, íntegre i lliure usdefruit, per bé que amb el compromís de fer-ne un bon ús; també es compromet a mantenir i tenir en la seva casa i companyia als dits cònjuges, treballant aquests per dita casa; reservant-se també per a testar i disposar-ne lliurement d’una peça de terra plantada de vinya situada a l’Estopà, i això mateix a seva muller Florentina amb una peça de terra al camí de l’Abellera. Si els esdevenidors cònjuges no volguessin viure amb Francesc Girona aquest dóna a la seva filla Isabel 28 lliures pagadores amb dues peces de terra avaluades per experts, i la meitat només si es donés el cas que no tingués descendència, a més de deu lliures pels treballs que el contraent haurà fet en la casa dels seus esdevenidors sogre i muller. Jacint Segarra fa de creix, augment o donació per noces a la seva futura muller deu lliures, associant-la a totes compres i millores que en el futur matrimoni tindran lloc.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 539 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Capítols matrimonials 1752-1755, full 56 revers; català.