1750 Capítols matrimonials Andreu Vilà Gras (de Prades) amb Antònia March Barberà (de Capafonts)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 9 de març 1750. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Capítols Matrimonials entre Andreu Vilà Gras, fadrí, ferrer de Prades (fill de Miquel Vilà, també ferrer de dita vila, difunt, i de Josepa Gras, vivent) i Antònia March Barberà, donzella (filla de Roc March, pagès de Capafonts, difunt, i de Florentina Barberà, vivent). Primerament la dita Josepa, mare del contraent, nomena aquest hereu universal dels seus béns, nomenament emperò efectiu seguit l’òbit d’ella, reservant-se’n entretant el ple i íntegre usdefruit, “a arbitre de bon baró”, usdefruit amb el qual promet tenir cura dels esdevenidors cònjuges i la seva família, treballant aquests en profit de la Casa. També dita Josepa mare del contraent es reserva, per testar, lliurement fer, i per a “casar als demés fills i filles” la quantitat de 600 lliures barceloneses. Si el contraent, però, mor sense fills o filles, o sense que cap d’ells arribi a edat de poder testar, sols podrà disposar de 90 lliures, i el restant dot ha de tornar a dita donadora. Si per qualsevol causa o raó els esdevenidors cònjuges se’n volguessin anar de la casa i companyia de Josepa Gras vídua de Miquel Vilà, aquesta només tindria obligació de restituir el dot aportat per la seva nora Antònia March, en la forma i condicions en què l’haurà rebut. En un altre capítol, la dita Florentina Barberà i Roc March Barberà, mare i germà de la contraent, doten aquesta amb diverses robes, una caixa de noguer amb el seu pany i clau, i amb 180 lliures barceloneses, pagadores de la següent forma: cinquanta el dia de les esposalles, i les restants cent trenta amb sis iguals pagues, començant la primera del dit dia de les esposalles a un any, i consecutivament cada any fins a la liquidació de l’esmentada quantitat, sempre amb el pacte suara citat. Com és usual, Antònia March contraent constitueix i aporta el dot al seu esdevenidor marit, i en aquest cas també a la seva futura sogra, que al seu torn li fan de creix, augment o donació per noces la quantitat de trenta lliures, que pertanyeran als fills cas de tenir-ne, i que en cas contrari hauran de tornar als seus donadors; com també associen al terç a Antònia March a totes compres i millores que es produeixin en l’heretat i béns del matrimoni. També és pactat entre dites parts que si un dels cònjuges premor tenint fills o filles del present matrimoni, el sobrevivint només podrà pretendre deu lliures dels béns del que premorirà. També és acordat entre les dues parts que si la contraent premorís al contraent, deixant fills o filles del present matrimoni, aquests siguin preferits al de qualsevol altre. Les dites parts també prometen que mentre no es faci efectiu el matrimoni, s’abstindran de posar-lo en perill per qualsevol motiu. Per no saber escriure, en nom de tots els que intervenen en aquests Capítols signa un dels testimonis.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 328: Barreter, Francesc : Capítols Matrimonials 1748-1751, full 108; català.

ANOTACIONS. Als òbits de Capafonts consta que Roc March fou enterrat el dia 15 de maig de 1748, i que féu testament (en poder de Fco Oms, rector d’aquest lloc) el dia 12 del mateix mes i any. D’altra banda, en el llibre de matrimonis de Capafonts 1673-1766 consta (pàgina 68) que el desposori entre Roc March i Florentina Barberà havia tingut lloc en aquesta parròquia el dia 25 de setembre de 1718. També, en el mateix llibre d’òbits, figura la mort de cinc fills de l’ara esmentat matrimoni, els anys 1722 (mort filla, de quinze dies), 1727 (mort de Maria, de set anys, però només hi figura el cognom March, sense que es digui qui són els pares), 1737 (mort de Sebastià, “impuber”), 1738 (mort de Joan, fill) i 1740 (mort d’Andreu, “impuber”).